Moje konto

Ogólne warunki handlowe

Warunki dostaw, handlowe i płatności firmy Lautsprecher Teufel

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie handlu wysyłkowego firma Lautsprecher Teufel jest w stanie zadbać w sposób optymalny o bezpieczeństwo i zadowolenie wszystkich swoich klientów. W przypadku umów z firmą Lautsprecher Teufel obowiązują następujące Warunki dostaw, handlowe i płatności - każdorazowo w obowiązującej w chwili składania zamówienia wersji:

 1. Warunki ogólne/Zawarcie Umowy
 2. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży oraz umowne prawo do zwrotu towaru
 3. Gwarancja
 4. Szkody transportowe
 5. Warunki dostawy
 6. Obrót płatniczy
 7. Koszty przesyłki
 8. Opłaty/cła/VAT
 9. Zastrzeżenie prawa własności
 10. Minimalna wartość zamówienia
 11. Kupony
 12. Oceny klientów
 13. Właściwość miejscowa sądu oraz prawo stosowane
 14. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

1. Warunki ogólne/Zawarcie Umowy

a) Prezentacje produktów w naszym e-sklepie oraz w naszym katalogu mają wyłącznie informacyjny charakter i nie stanowią oferty wiążącej w myśl zapisów art. 66 k.c.

b) W przypadku zamówień online kliknięcie przycisku ekranowego [kupuję i płacę] oznacza złożenie wiążącej oferty kupna. Kupujący otrzyma następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia, które potwierdza wpłynięcie zamówienia od Kupującego, nie stanowi jednak potwierdzenia jego przyjęcia. W przedmiotowym potwierdzeniu podane zostają także informacje nt. przewidywanego terminu dostawy. Potwierdzenie przyjęcia następuje w drodze przesłania wiążącego potwierdzenia zlecenia za pośrednictwem poczty elektronicznej w przeciągu 5 dni. Przedmiotowe potwierdzenie przyjęcia zawiera także niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz inne informacje dotyczące złożonego przez klienta zamówienia. W Ogólnych Warunkach Handlowych zawarte są także informacje na temat przysługującego Kupującym ustawowego prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży.

c) W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub poczty wiążące potwierdzenie zlecenia przesłane zostaje w formie pliku PDF na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Przedmiotowe potwierdzenie przyjęcia zawiera także niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz inne informacje dotyczące złożonego przez klienta zamówienia. W Ogólnych Warunkach Handlowych zawarte są także informacje na temat przysługującego Kupującym ustawowego prawa odstąpienia od Umowy kupna- sprzedaży.

d) Umowa zawarta zostaje w języku polskim. Na życzenie Kupującego możliwe jest zawarcie Umowy kupna-sprzedaży w języku niemieckim.

Partnerem Umownym Klienta jest:
firma Lautsprecher Teufel GmbH
Członkowie zarządu: Sascha Mallah
Budapester Str. 44
10787 Berlin
Niemcy
Numer rejestru handlowego HRB 20271 w sądzie rejonowym Berlin-Charlottenburg
NIP: DE136745959
Kontakt: https://www.teufelaudio.pl/kontakt.html

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów w trybie online (OS), która dostępna jest pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani oraz przygotowani do uczestnictwa w postępowaniu zażegnywania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Umowy z innymi Usługodawcami, np. na usługi streamingowe, jak Spotify, z których usług można korzystać za pomocą niektórych naszych produktów, należy zawierać bezpośrednio z właściwymi oferentami.

f) Oprócz głośników, stopni mocy, elektroniki, akcesoriów oraz artykułów Fan-Shop firma Lautsprecher Teufel oferuje także do kupna bony wartościowe, a mianowicie bony podarunkowe firmy Lautsprecher Teufel, które przyznają osobie uprawnionej prawo do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży z firmą Lautsprecher Teufel na zakup towarów w wartości podanej na bonie. Realizacja bonu następuje poprzez wprowadzenie lub przekazanie podanego na bonie podarunkowym firmy Lautsprecher Teufel kodu. W przypadku realizacji bonu podarunkowego firmy Lautsprecher Teufel w naszym e-sklepie www.teufelaudio.pl ze względów technicznych możliwe jest wykorzystanie tylko jednego bonu podarunkowego firmy Lautsprecher Teufel dla jednego zamówienia. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub poczty możliwa jest realizacja kilku bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel w ramach jednego zamówienia. Wypłata gotówkowa nie jest możliwa. Jeden bon można wykorzystać tylko dla potrzeb jednego zamówienia bez możliwości podziału na kilka zamówień. Jeśli wartość bonu nie zostanie w pełni wykorzystana w ramach złożonego zamówienia, kwota pozostała zwrócona zostanie w formie kolejnego bonu. Bony podarunkowe firmy Lautsprecher Teufel są przenoszalne i mogą być przekazywane przyjaciołom, znajomym, kolegom i koleżankom z pracy oraz bliskim. Powielanie oraz wszelki rodzaj odsprzedaży osobom trzecim, np. za pośrednictwem portalu aukcyjnego eBay lub innej internetowej platformy handlowej, jest zabronione. Bony podarunkowe firmy Lautsprecher Teufel zachowują ważność przez okres trzech lat po upływie roku wystawienia bonu. Po upływie tego terminu ich realizacja nie jest już możliwa.

g) Odstępowanie głośników, stopni mocy, elektroniki, akcesoriów, bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel oraz artykułów Fan-Shop firmy Lautsprecher Teufel dopuszczalne jest wyłącznie w ilościach typowych dla gospodarstw domowych. Każda zarobkowa lub komercyjna odsprzedaż nabytych towarów bez uprzedniej zgody ze strony firmy Lautsprecher Teufel jest zabroniona. Za każde naruszenie powyższego zakazu firma Lautsprecher Teufel ma prawo naliczyć karę umowną na zasadzie słuszności. W przypadku sporu adekwatność kary może zostać sprawdzona we właściwym sądzie. Poza tym firma Lautsprecher Teufel zastrzega sobie prawo do wykluczenia w przyszłości osób naruszających powyższy zakaz z grona klientów firmy Lautsprecher Teufel.

2. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży oraz umowne prawo do zwrotu towaru

a) Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży

W przypadku Umów dotyczących dostaw towarów przysługuje konsumentom prawo odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży. Za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.).

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży

Kupujący ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy kupna-sprzedaży w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia,
 • w którym Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, która nie jest spedytorem, objęła towar w posiadanie lub
 • w którym Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, która nie jest spedytorem, objęła ostatni towar w posiadanie lub
 • w którym Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, która nie jest spedytorem, objęła ostatnią dostawę częściową lub ostatnią sztukę w posiadanie.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Kupujący musi powiadomić firmę Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlin, Niemcy (telefon 00800 200 300 40, telefaks +49 (0) 30 / 300 930-930, e-mail: odstapienie@teufelaudio.pl) za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. w formie przesłanego za pomocą poczty listu, telefaksu lub wiadomości mailowej) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy kupna-sprzedaży. Można w tym celu posłużyć się wzorcowym formularzem odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży, przygotowanym przez firmę Lautsprecher Teufel, nie jest to jednak obowiązkowe.

Warunkiem dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży jest przesłanie informacji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży

W przypadku odstąpienia przez Kupującego od niniejszej Umowy kupna-sprzedaży firma Lautsprecher Teufel zobowiązana jest do zwrotu wszelkich otrzymanych od Kupującego płatności, wraz z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Kupującego innego sposobu dostawy, aniżeli oferowana przez nas, najbardziej korzystna forma dostawy standardowej), niezwłocznie oraz najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia wpłynięcia do firmy Lautsprecher Teufel powiadomienia od Kupującego o odstąpieniu od niniejszej Umowy kupna-sprzedaży. Zwrot następuje przy użyciu tych samych środków płatniczych, w jakim dokonano pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono z Kupującym jednoznacznie inaczej; w żadnym wypadku nie są naliczane żadne opłaty z tytułu zwrotu.

Odbiór towaru zapewnia firma Lautsprecher Teufel, która pokrywa także koszty przesyłki zwrotnej towaru.

Kupujący zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej utraty wartości towaru tylko wówczas, jeśli wynika ona ze sposobu postępowania z towarem, jaki nie jest konieczny dla sprawdzenia jakości, właściwości oraz zasady działania towaru.

Koniec pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży

Formularz wzorcowy odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zamieszczony jest na końcu Ogólnych Warunków Handlowych firmy Lautsprecher Teufel.

Wyjątki od prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży

Zgodnie z zapisami art. 38 pkt. 3 i 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) prawo odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

 • w których przedmiotem świadczenia jest dostawa towarów, które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

b) Wskazówki ogólne dot. obsługi zwrotów w ramach prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży

aa) W celu ułatwienia przyporządkowania oraz wewnętrznej obsługi zwrotów od Kupujących, a także ułatwienia Kupującym dokonania nieodpłatnego zwrotu zaleca się, by Kupujący poinformowali uprzednio firmę Lautsprecher Teufel pod numerem telefonu 00800 200 300 40 o zwrocie produktu.

bb) Należy unikać uszkodzenia i zabrudzenia towaru i jego opakowania. Towar należy odesłać do firmy Lautsprecher Teufel, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz wszystkimi elementami opakowania. Zaleca się, by w razie potrzeby opakować zwracany towar w opakowanie ochronne. W przypadku braku oryginalnego opakowania, należy zapewnić wystarczającą ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu za pomocą odpowiedniego opakowania.

cc) Należy pamiętać, że przedstawione w punktach b) aa) oraz bb) wymogi nie stanowią warunku dla skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży.

dd) Ponadto należy pamiętać, że nie jest możliwy zwrot poszczególnych elementów należących do zestawu. Powyższe nie dotyczy rzecz jasna dopuszczalnego zwrotu poszczególnych przedmiotów zakupu w ramach zamówienia zbiorczego.

c) Umowne prawo zwrotu

Poza ustawowym prawem odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży firma Lautsprecher Teufel udziela swoim klientom na wszystkie produkty za wyjątkiem bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel umowne prawo zwrotu, które obowiązuje równolegle do ustawowego prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży i trwa osiem tygodnii od dnia otrzymania przez Kupującego towaru, który chciałby zwrócić. Powyższa regulacja nie narusza ustawowego prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży.

Warunkiem dla skorzystania z umownego prawa zwrotu jest, by towar znajdował się w prawidłowym, nieuszkodzonym stanie oraz by nie został poddany indywidualnym modyfikacjom (np. lakierowanie podzespołów). Z umownego prawa zwrotu wyłączone są kable konfekcjonowane przez Kupującego.

Żądanie przyjęcia zwrotu należy skierować do infolinii serwisowej firmy Lautsprecher Teufel 00800 200 300 40. Należy przy tym koniecznie podać numer partii zwracanego urządzenia (znajduje się z tyłu urządzenia, np. MO 04007480121A) oraz numer zlecenia (znajduje się na dowodzie zakupu załączonym do produktu lub na potwierdzeniu zlecenia, przesłanym do Kupującego w formie dokumentu PDF, np. 30012345).

Po skorzystaniu z umownego prawa zwrotu należy odesłać towar do firmy Lautsprecher Teufel. W przypadku postępowania zgodnie z Wytycznymi dot. pakowania oraz Wymogami dot. zwrotów firmy Lautsprecher Teufel koszty przesyłki zwrotnej oraz ryzyko uszkodzenia lub utraty podczas transportu ponosi firma Lautsprecher Teufel. Zwrot kosztów przesyłki nie obowiązuje w ramach umownego prawa zwrotu.

Wymogi dot. zwrotów firmy Lautsprecher Teufel:

Przed wysłaniem nam produktów prosimy o kontakt za pomocą strony https://www.teufelaudio.pl/kontakt.html. Dalsze informacje dotyczące zwrotów znajdują się na stronie https://www.teufelaudio.pl/zwroty-naprawy.html.

d) Wskazówka dot. anulowania Umowy kupna-sprzedaży produktu firmy Lautsprecher Teufel w przypadku zakupu przy użyciu kuponów (bon promocyjny/kod rabatowy):

Należy pamiętać, że (częściowe) anulowanie Umowy kupna-sprzedaży w wyniku dochodzenia ustawowego prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży lub umownego prawa zwrotu w przypadku zakupu przy użyciu kuponów może także skutkować anulowaniem transakcji przyjęcia kuponu. Ma to miejsce w przypadku, gdy przyjęcie kuponu przez firmę Lautsprecher Teufel odbywa się przy zastrzeżeniu nabycia towarów w wartości określonej kwoty (minimalna wymagana wartość zamówienia) i (częściowe) anulowanie Umowy kupna-sprzedaży skutkuje nieosiągnięciem minimalnej wymaganej wartości zamówienia dla realizacji kuponu. Oznacza to, że Kupujący otrzyma z powrotem kupon, musi jednak zapłacić firmie Lautsprecher Teufel nominalną równowartość kuponu, o ile Kupujący anuluje Umowę kupna-sprzedaży z realizacją kuponu tylko częściowo, w wyniku czego minimalna wymagana wartość zamówienia do realizacji kuponu nie zostanie osiągnięta (np. w odniesieniu do jednego przedmiotu zakupu).

e) Wskazówki dot. anulowania Umowy kupna-sprzedaży produktu firmy Lautsprecher Teufel w przypadku zakupu przy użyciu bonu podarunkowego firmy Lautsprecher Teufel:

Należy pamiętać, że w przypadku anulowania transakcji kupna-sprzedaży dokonanej przy użyciu bonu podarunkowego firmy Lautsprecher Teufel Kupujący otrzyma z powrotem bon. Także w tym przypadku nie następuje wypłata gotówkowa.

f) Wskazówki dot. anulowania Umowy kupna-sprzedaży w przypadku zakupu przy użyciu bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel:

W przypadku anulowania Umowy kupna-sprzedaży przy użyciu bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel w wyniku dochodzenia ustawowego prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży obowiązuje, co następuje:

W przypadku jeśli Kupujący zrealizował bon już przed upływem terminu zwrotu lub przekazał bon dalej, zobowiązany jest w tym zakresie do zwrotu wartości. Sytuacji takiej można uniknąć, jeśli bon zostanie zrealizowany lub przekazany dopiero wtedy, gdy Kupujący zdecyduje się, iż nie skorzysta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży.

g) Wskazówki dot. anulowania Umowy kupna-sprzedaży w przypadku dodania nieodpłatnych artykułów dodatkowych/akcesoriów:

Należy pamiętać ponadto, że dodatki (artykuły dodatkowe, akcesoria), dodane nieodpłatnie przez firmę Lautsprecher Teufel do zakupionego w drodze nabycia produktu, podlegają obowiązkowi zwrotu w przypadku anulowania Umowy kupna-sprzedaży. Zapewnienie nieodpłatnych dodatków podlega zastrzeżeniu, iż Kupujący nie skorzysta z przysługującego mu ustawowego prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży lub z umownego prawa zwrotu. Jeśli Kupujący nie zwróci w przypadku anulowania Umowy kupna-sprzedaży dodatków wraz z towarem, firma Lautsprecher Teufel zmuszona jest do zażądania w tym zakresie zwrotu wartości.

h) Jeśli Kupujący skorzystał podczas montażu nabytych towarów z naszego serwisu montażowego, w przypadku skorzystania przez niego z umownego prawa zwrotu związane z tym koszty nie podlegają zwrotowi.

3. Gwarancja

Firma Lautsprecher Teufel GmbH udziela gwarancji na produkty marki Teufel na następujących warunkach.

Przedmiotowe warunki gwarancyjne obowiązują, o ile nie pozostają w sprzeczności z właściwym prawem krajowym lub europejskim odnośnie do zapisów gwarancyjnych.

Poza niniejszą gwarancją obowiązują ustawowe zapisy dotyczące gwarancji. Zapisy niniejszej gwarancji nie naruszają zapisów ustawowych. Niniejsza gwarancja nie pozbawia Kupującego praw przysługujących mu w myśl zapisów ustawowych dotyczących odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży, nie ogranicza ich ani też nie utrudnia korzystania z nich.

Warunkiem korzystania z gwarancji jest dołączenie przez klienta do urządzenia kopii oryginalnego rachunku. Przy prywatnej sprzedaży produktów marki Teufel osobom trzecim gwarancja może zostać przekazana osobom trzecim, o ile przy sprzedaży przekazany zostanie również oryginalny rachunek. Gwarancja nie obowiązuje na produkty marki Teufel, które nie zostały zakupione przez pierwszego właściciela bezpośrednio w firmie Lautsprecher Teufel GmbH. Nie udzielamy gwarancji na towary otrzymane bezpłatnie. Wykonanie świadczeń gwarancyjnych nie skutkuje w przedłużeniu lub odnowieniu czasu obowiązywania gwarancji.

 1. Udzielamy 12 lat gwarancji na obudowy, podstawy i zwrotnice głośnikow pasywnych, licząc od dnia zakupu. Gwarancją nie są objęte wady obudowy lub powierzchni obudowy wynikające z naturalnych lub zwyczajowych oznak zużycia lub starzenia się. Prawo do roszczeń gwarancyjnych wygasa również w przypadku nałożenia nowej powłoki lakierniczej.
 2. Udzielamy 2 lata gwarancji na urządzenia, komponenty i podzespoły elektroniczne, urządzenia przenośne, słuchawki, urządzenia do streamingu lub i/lub bluetooth, głośniki aktywne, licząc od dnia zakupu.

W przypadku wystąpienia wad w przeciągu podanego powyżej okresu gwarancyjnego, które nie wynikają z uszkodzenia wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieodpowiedniego traktowania lub z przeciążenia elektrycznego lub mechanicznego i nie zostały dotychczas podjęte żadne próby naprawy, ani przez klienta, ani przez osoby trzecie, reklamowane urządzenie podlega wymianie lub naprawie wedle uznania firmy Lautsprecher Teufel GmbH. W przypadku, gdy zrealizowanie wybranego przez nas świadczenia gwarancyjnego nie jest możliwe, zwrócimy klientowi wartość dotkniętego urządzenia w danej chwili.

Przed przesłaniem niesprawnego urządzenia i kopii dowodu zakupu należy skontaktować się z firmą Lautsprecher Teufel GmbH

https://www.teufelaudio.pl/kontakt.html

Jeśli przesyłka uzasadnionych przypadków gwarancyjnych danego urządzenia odbywa się zgodnie z Wytycznymi dot. pakowania oraz Wymogami dot. zwrotów, ryzyko uszkodzenia oraz zagubienia przesyłki podczas transportu spoczywa na firmie Lautsprecher Teufel GmbH. Przejmujemy również koszty przesyłki od klienta do nas, jeśli przesłanie towaru następuje z jednego z krajów, do którego dostarczamy nasze przesyłki.

5. Szkody transportowe

W przypadku jeśli towar dostarczony zostanie z widocznymi szkodami transportowymi, Kupujący winien zareklamować niezwłocznie widoczne wady u dostawcy oraz możliwie szybko skontaktować się z firmą Lautsprecher Teufel serwis@teufelaudio.pl) za pomocą strony https://www.teufelaudio.pl/kontakt.html.

Zaniechanie reklamacji lub skontaktowania się nie pociąga za sobą żadnych skutków dla ustawowych praw gwarancyjnych Kupującego. Pomagają nam one jednak w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przedsiębiorstwa transportowego lub ubezpieczyciela.

6. Warunki dostawy

Dostawy realizowane są na terenie Polski.

O ile nie uzgodniono inaczej oraz za wyjątkiem dostawy bonów (patrz poniżej) dostawa realizowana jest z magazynu firmy Lautsprecher Teufel na podany przez Kupującego adres dostawy. Ze względu na rozmiar naszych produktów przesyłka do paczkomatu nie jest możliwa. Dostawy za pośrednictwem UPS realizowane są bezpośrednio do miejsca zamieszkania. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem UPS może się zdarzyć, że przesyłka składająca się z kilku pakietów dostarczona zostanie na przestrzeni kilku dni. W przypadku nieobecności w miejscu zamieszkania Kupujący otrzyma powiadomienie od UPS w celu umożliwienia odbioru z wyznaczonego urzędu pocztowego.
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej (na terenie Niemiec oraz poza granicami Niemiec), tj. w przypadku większych systemów zapakowanych na paletach jednorazowych, dostawa realizowana do granicy nieruchomości (krawężnika). Za dalszy transport odpowiada Kupujący we własnym zakresie. Paleta jednorazowa pozostaje u Kupującego i podlega utylizacji jako odpady z gospodarstw domowych lub za pośrednictwem punktu skupu surowców wtórnych.

Dostawa bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie dokumentu PDF.

Przy prezentacjach produktów w e-sklepie firmy Lautsprecher Teufel zamieszczono wskazówki dotyczące dostępności poszczególnych produktów. W przypadku jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny, ponieważ nie został dostarczony przez poddostawców firmy Lautsprecher Teufel bez zawinienia ze strony firmy Lautsprecher Teufel, firma Lautsprecher Teufel upoważniona jest do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony oraz zaoferowana zostanie mu ewentualnie dostawa innego porównywalnego produktu. Jeśli nie jest dostępny żaden porównywalny produkt lub jeśli Kupujący nie jest zainteresowany dostawą innego porównywalnego produktu, firma Lautsprecher Teufel dokona w razie potrzeby niezwłocznego zwrotu już uiszczonej zapłaty.

Dostawa realizowana jest w przypadku dostaw na terenie Polski najdalej w przeciągu 14 dni od daty zamówienia.

W przypadku terminów dostawy odmiennych od powyższych stosowna informacja umieszczona zostaje przy opisie danego produktu.

7. Obrót płatniczy

Opłaty za zakupiony towar można dokonać za pośrednictwem serwisu PayPal, karty kredytowej (MasterCard, Visa) lub za pośrednictwem serwisu przelewy24.

Należy pamiętać, że być może nie wszystkie formy płatności są dostępne dla każdego Kupującego, ponieważ są one zależne od kwoty zamówienia, sposobu jego złożenia (telefonicznie lub online), sposobu dostawy, celu dostawy, danych bankowych i ustawień w koncie Użytkownika e-sklepu firmy Lautsprecher Teufel. Różne możliwości dostępne są do wyboru w ramach procesu składania zamówienia oraz opisane w zakładce informacyjnej serwisu firmy Lautsprecher Teufel.

W przypadku nabycia bonów podarunkowych firmy Lautsprecher Teufel dostępne są jedynie następujące formy płatności: PayPal lub karta kredytowa.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej lub serwisu PayPal zapis w ciężar rachunku Kupującego następuje niezwłocznie.

Kupujący może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wówczas, jeśli roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

8. Koszty przesyłki

Koszty przesyłki nie są ujęte w wyżej wymienionych cenach sprzedaży. Do każdego artykuł przypisane są indywidualne koszty wysyłki. Przedmiotowe koszty wysyłki pozostają w bezpośrednim związku z rozmiarem, masą, liczbą paczek, grupą produktów, przedsiębiorstwem spedycyjnym oraz wartością produktu. Kwota kosztów wysyłki może ulec zmianie w przypadku dodania kolejnych elementów.

Na stronach prezentujących oferowane produkty oraz w toku procedury składania zamówienia przedstawiane są koszty wysyłki dla danego zamówienia.

9. Opłaty/cła/VAT

W przypadku dostaw do Szwajcarii nie ma konieczności opłacenia dodatkowych, obowiązujących w danym kraju opłat celnych, podatków i opłat. Dla każdej dostawy realizowanej przez firmę Lautsprecher Teufel w imieniu Kupującego do kraju spoza UE, oprócz Szwajcarii, wystawiany jest rachunek netto, tzn. bez niemieckiego lub polskiego VAT.

Bliższe informacje na temat opłat celnych dostępne są na przykład pod linkiem https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs, zaś na temat podatku importowego pod linkiem http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do.

10. Zastrzeżenie prawa własności

Sprzedaż następuje przy zastrzeżeniu prawa własności. Towar pozostaje własnością firmy Lautsprecher Teufel do chwili opłacenia w całości ceny kupna. W tym przypadku towar do opłacenia w całości ceny kupna pozostaje własnością banku.

11. Minimalna wartość zamówienia

Minimalna wartość zamówienia wynosi 200,00 jednostek walutowych.

12. Kupony (bony promocyjne/kody)

Otrzymane od firmy Lautsprecher Teufel kupony można zrealizować podczas kolejnych zakupów w e-sklepie Teufel pod następującym, jednak nie ostatecznym warunkiem: można wykorzystać tylko jeden kupon na jedno zamówienie. Wypłata gotówkowa nie jest możliwa, także wówczas, gdy klient po nabyciu produktu przy użyciu kuponu zamierza skorzystać z przysługującego mu umownego prawa zwrotu lub ustawowego prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży. Poza tym odsyła się odnośnie do anulowania Umowy kupna-sprzedaży w wyniku dochodzenia ustawowego prawa odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży lub umownego prawa zwrotu do zapisów w punkcie 2. d) niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Kupony można przekazywać przyjaciołom, znajomym, koleżankom i kolegom z pracy oraz krewnym. Powielanie oraz wszelki rodzaj odsprzedaży osobom trzecim, np. za pośrednictwem portalu aukcyjnego eBay lub innej porównywalnej internetowej platformy handlowej, jest zabronione. Bony powielone lub sprzedane w sposób niezgodny z prawem tracą swoją ważność.

13. Oceny klientów

O ile Kupujący dokonuje oceny nabytych w firmie Lautsprecher Teufel produktów zgodnie z systemem ocen klientów firmy Lautsprecher Teufel, udziela tym samym firmie Lautsprecher Teufel nieograniczoną pod względem czasowym i miejscowym nieodpłatną licencję na dalsze wykorzystywanie treści zarówno w trybie online, jak i offline. Powyższe obejmuje zwłaszcza prawo do publikowania opinii Kupującego w e-sklepie firmy Lautsprecher Teufel i na innych stronach internetowych, prawo do wykorzystywania oceny Kupującego dla potrzeb reklamy drukowanej, podobnie jak i prawo do edytowania opinii Kupującego, tłumaczenia jej na inne języki oraz/lub do jej skracania. Firma Lautsprecher Teufel zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub tylko do okresowego publikowania opinii Kupującego w swoim portalu lub innych portalach. Udzielone nam prawa możemy przenosić na osoby trzecie, o ile jest to niezbędne dla wyżej wymienionych celów. Określenie autora następuje wyłącznie w drodze podania imienia oraz pierwszej litery jego nazwiska. Poza tym obowiązuje Wytyczne dot. oceniania firmy Lautsprecher Teufel.

14. Właściwość miejscowa sądu oraz prawo stosowane

Odnośnie do wszelkich sporów z tytułu lub w związku z Umowami zawieranymi z partnerami handlowymi, którzy nie są konsumentami, właściwe w skali międzynarodowej są wyłącznie sądy niemieckie. Sądem wyłącznie właściwym dla wszelkich roszczeń w powiązaniu z transakcjami handlowymi jest sąd w Berlinie, o ile Kupujący nie jest konsumentem.

Odnośnie do współpracy handlowej z firmą Lautsprecher Teufel GmbH, o ile Partner umowny nie jest konsumentem, obowiązują przepisy prawa niemieckiego, z wyłączeniem zapisów międzynarodowego prawa prywatnego oraz konwencji międzynarodowych, zwłaszcza z wyłączeniem zapisów Konwencji Nowojorskiej o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Wiedeńskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Umowy z konsumentami posiadającymi zwykłe miejsce zamieszkania w Polsce podlegają zapisom prawa polskiego.

W przypadku porozumień zawieranych w celu, którego nie można przypisać ani do działalności handlowej, ani też do samodzielnej działalności zawodowej osoby uprawnionej (konsumenta), powyższy wybór prawa obowiązuje wyłącznie na tyle, o ile zagwarantowana ochrona nie zostanie uchylona przez bezwzględnie obowiązujące zapisy kraju, w którym użytkownik posiada swoje zwykłe miejsce pobytu.

Wzorcowy formularz odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży odnośnie do towarów

W celu odstąpienia od Umowy należy wypełnić niniejszy formularz i odesłać do firmy Lautsprecher Teufel.

Do firmy Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlin, Germany (telefaks +49 (0) 30 / 300 930-930, e-mail: odstapienie@teufelaudio.pl):

Niniejszym odwołuję/odwołujemy (*)

zawartą przeze mnie/nas (*) Umowę

kupna-sprzedaży następujących towarów

zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

Nazwisko Konsumenta/Konsumentów

Adres Konsumenta/Konsumentów

Podpis Konsumenta/Konsumentów (tylko w przypadku zgłoszenia na papierze)

Data* niepotrzebne skreślić

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

Należy zapoznać się ze zrozumieniem oraz w całości z treścią niniejszej Umowy licencyjnej Użytkownika końcowego (zwanej poniżej EULA). Korzystanie z produktów firmy Lautsprecher Teufel obsługujących funkcjonalność Google Cast (zwane poniżej urządzeniami zgodnymi z Google Cast) oraz z odpowiedniej aplikacji do ich obsługi oznacza wyrażenie zgody na warunki umowy EULA. Korzystanie z urządzenia zgodnego z Google Cast oraz z aplikacji jest dopuszczalne wyłącznie stosownie do zapisów niniejszej umowy EULA.

Niniejsza umowa EULA reguluje prawa i obowiązki Użytkownika w związku z programami komputerowymi, z ewentualnymi aktualizacjami i nowymi wersjami oraz dokumentacją dostępną w trybie online i offline, jakie udostępnione zostaną Użytkownikowi przez firmę Lautsprecher Teufel lub przez usługodawców zewnętrznych, którzy dostarczają przedmiotowe programy komputerowe, na urządzeniu zgodnym z Google Cast. Umowa EULA obowiązuje także w odniesieniu do niektórych danych, jakie generowane są podczas użytkowania programów komputerowych (zwanych ogólnie poniżej oprogramowaniem).

Niezależnie od zapisów niniejszej umowy EULA korzystanie z poszczególnych programów komputerowych na urządzeniu zgodnym z Google Cast może być przedmiotem warunków licencyjnych usługodawców zewnętrznych, którzy dostarczają przedmiotowe programy komputerowe. Wspomniane warunki licencyjne obowiązują w takim przypadku w uzupełnieniu do niniejszej umowy EULA. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy EULA oraz warunkami licencyjnymi usługodawców zewnętrznych pierwszeństwo mają warunki licencyjne usługodawców zewnętrznych.

1. Licencja na korzystanie z oprogramowania

a) Firma Lautsprecher Teufel udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z oprogramowania wyłącznie w powiązaniu z urządzeniem zgodnym z Google Cast, na którym oprogramowanie zostało pierwotnie zainstalowane przez firmę Lautsprecher Teufel. Firma Lautsprecher Teufel oraz usługodawcy zewnętrzni zastrzegają sowie wszelkie prawa do oprogramowania, jakie zgodnie z zapisami niniejszej Umowy nie zostają w sposób jednoznaczny przyznane Użytkownikowi. Prawo do użytkowania wygasa, skoro tylko korzystanie z urządzenia zgodnego z Google Cast, na którym zainstalowano oprogramowanie, zostanie ostatecznie zaniechane.

b) Użytkownik nie jest w żaden sposób uprawniony do powielania, modyfikowania, zmieniania przedmiotowego oprogramowania lub też do powielania modyfikacji i zmian. Zabrania się Użytkownikowi modyfikowania lub obchodzenia funkcji i mechanizmów służących ochronie oprogramowania przed niedozwolonym użytkowaniem. Poza tym zabrania się Użytkownikowi podziału oprogramowania lub poszczególnych komponentów oprogramowania w celu innym niż użytkowanie komponentów na innym lub przy użyciu innego zgodnego z Google Cast urządzenia oraz użytkowania osobno lub razem w innym celu. Zabrania się Użytkownikowi odtwarzania kodu źródłowego (reverse engineering) oraz dezasemblowania (disassembling). Dopuszcza się przeprowadzenie dekompilacji wyłącznie w celu uzyskania współdziałania oprogramowania z innymi komponentami oprogramowania lub sprzętowymi, o ile jest to dozwolone zgodnie z zapisami prawa, do którego stosują się zapisy niniejszej Umowy.

c) Ograniczenie licencji zgodnie z zapisami w pkt. a) i b) nie dotyczy programów komputerowych lub - komponentów oprogramowania podlegających zapisom licencji Open Source. Użytkowanie takich programów komputerowych lub - komponentów oprogramowania regulowane jest wyłącznie przez zapisy odnośnej licencji Open Source każdorazowo w wersji obowiązującej w chwili użytkowania. Użytkownik zobowiązany jest w przypadku korzystania z programu komputerowego lub jednego - komponentu oprogramowania, które podlegają zapisom licencji Open Source, do zasięgnięcia informacji na temat odnośnych warunków licencyjnych oraz do ich ścisłego przestrzegania. O ile licencja Open Source zawiera zobowiązanie Dostawcy do udostępnienia Użytkownikowi kodu źródłowego oprogramowania, Użytkownik końcowy może się zwrócić w tej sprawie do firmy Lautsprecher Teufel.

d) Użytkownikowi zabrania się usuwania, zakrywania lub deformowania ewentualnych znaków towarowych lub innych umieszczonych na urządzeniu zgodnym z Google Cast wskazówek wskazujących na urządzenie zgodne z Google Cast lub producenta urządzenia zgodnego z Google Cast lub elementów urządzenia zgodnego z Google Cast lub oprogramowania.

2. Korzystanie z treści

a) Nabycie lub korzystanie z urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania nie uprawnia Użytkownika do korzystania z treści (muzyki lub innych zapisów dźwiękowych, filmów itd.) udostępnianych przez usługodawcę zewnętrznego (zwanego poniżej Dostawcą treści) w sieci lub na serwerze. Korzystanie z tych treści zależne jest wyłącznie od warunków, na jakich Dostawca treści udostępnia je do odczytu. W celu skorzystania z tych treści konieczne jest zawarcie z Dostawcą treści umowy, która może ewentualnie nakładać na Użytkownika obowiązek uiszczania na rzecz Dostawcy treści opłat z tytułu korzystania z treści. Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnianie oraz korzystanie z treści przez Dostawcę treści.

b) O ile Użytkownik używa urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania do korzystania z treści prawnie chronionych (muzyka lub inne zapisy dźwiękowe, filmy itd.), dopuszcza się wykorzystywanie urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania wyłącznie w takim zakresie, w jakim korzystanie z przedmiotowych treści jest zgodnie z zapisami prawa, jakiemu podlega niniejsza Umowa oraz treści, dozwolone dla Użytkownika w myśl zapisów ustawowych lub umownych. Użytkownik zwalnia firmę Lautsprecher Teufel oraz każdego usługodawcę zewnętrznego, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, z wszelkich roszczeń, które mogłyby się okazać bezprawnym korzystaniem z treści. Zwolnienie dotyczy także ewentualnych kosztów, jakie powstaną dla firmy Lautsprecher Teufel lub usługodawcy zewnętrznego, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, w związku z bezprawnym korzystaniem z treści przez Użytkownika. W przypadku bezprawnego korzystania z treści Użytkownik zgadza się na to, by firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, podjęli wszelkie wymagane działania dla zagwarantowania praw ochronnych dla treści. Tego rodzaju działania mogą także obejmować kontrole online korzystania z oprogramowania przez Użytkownika lub przez inną osobę korzystającą z urządzenia zgodnego z Google Cast, które umożliwiają przeprowadzanie kontroli regularnego korzystania z oprogramowania.

3. Połączenie internetowe

Korzystanie z urządzenia zgodnego z Google Cast oraz korzystanie w trybie online z treści osób trzecich zakłada posiadanie połączenia internetowego. W celu uzyskania połączenia internetowego konieczne jest zawarcie stosownej umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych. Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, nie ponoszą odpowiedzialności za usługi Dostawcy usług telekomunikacyjnych. Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, nie gwarantują również, że połączenie internetowe, z którego korzysta Użytkownik, jest wystarczające dla skorzystania ze wszystkich funkcjonalności urządzenia zgodnego z Google Cast lub zainstalowanego na nim oprogramowania. Zagadnienia dotyczące udostępniania, jakości i bezpieczeństwa połączenia internetowego należą wyłącznie do zakresu obowiązków danego Dostawcy usług telekomunikacyjnych i regulowane są przez warunki uzgodnione z Dostawcą usług telekomunikacyjnych przez Użytkownika końcowego.

4. Aktualizacje i nowe wersje

Użytkownik końcowy wyraża zgodę na to, by firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, dokonywali w trybie online regularnie oraz wedle własnego uznania automatycznie, tzn. bez pozyskania uprzednio zgody Użytkownika, unowocześniania, aktualizacji lub też innych zmian oprogramowania. Tego rodzaju unowocześnienia, aktualizacje lub zmiany mogą ewentualnie przyczynić się do modyfikacji lub usunięcia poszczególnych funkcjonalności oprogramowania. Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, mogą uzależnić dalsze korzystanie z oprogramowania lub komponentów oprogramowania od tego, czy Użytkownik w pełni instaluje i zatwierdza unowocześnienia, aktualizacje lub zmiany. Warunki korzystania niniejszej Umowy EULA obowiązują nadal w pełny zakresie dla unowocześnionego, zaktualizowanego lub zmienionego oprogramowania lub komponentów oprogramowania.

5. Odpowiedzialność i gwarancja

a) Firma Lautsprecher Teufel oraz Użytkownik końcowy są zgodni, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej nie jest możliwe zapewnienie bezbłędności oprogramowania. Nieistotne błędy oprogramowania nie stanowią usterki urządzenia zgodnego z Google Cast. Firma Lautsprecher Teufel dołoży starań, by usunąć nieistotne błędy w ramach aktualizacji online oprogramowania.

b) Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, nie gwarantują, że funkcje zawarte w oprogramowaniu, spełniają ich wymogi oraz że oprogramowanie będzie regularnie aktualizowane.

c) O ile przy użyciu urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania możliwe jest skorzystanie z sieci lub serwerów firmy Lautsprecher Teufel lub usługodawcy zewnętrznego, który może być także Dostawcą treści, firma Lautsprecher Teufel przyznając prawo do korzystania z oprogramowania nie gwarantuje zarazem, że dostęp do sieci lub serwerów firmy Lautsprecher Teufel lub usługodawcy zewnętrznego będzie zapewniony w każdej chwili oraz w sposób nieprzerwany.

d) Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, nie udzielają żadnej gwarancji lub nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadkach, w których Użytkownik końcowy wykorzystuje urządzenie zgodne z Google Cast oraz oprogramowanie w środowisku, w którym zgodnie z zapisami ustawowymi, umownymi, prawem gospodarza lub z innymi regulacjami jest to ewentualnie zabronione (jak np. szpitale, instalacje nuklearne, samoloty).

6. Wypowiedzenie

Firma Lautsprecher Teufel lub usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, są uprawnieni do wypowiedzenia niniejszej umowy EULA oraz ewentualnych zapisów uzupełniających na rzecz usługodawcy zewnętrznego, a tym samym do zakazania Użytkownikowi końcowemu dalszego korzystania z oprogramowania, jeśli Użytkownik końcowy narusza kolejny raz któryś z zapisów niniejszej umowy EULA, po uprzednim upomnieniu przez firmę Lautsprecher Teufel lub usługodawcę zewnętrznego o wcześniejszym jej naruszeniu. W przypadku wypowiedzenia Użytkownik nie jest już dłużej uprawniony do korzystania z oprogramowania lub programu standardowego, którego wypowiedzenie dotyczy.

7. Usługodawcy zewnętrzni

a) Każdy usługodawca zewnętrzny, który dostarcza oprogramowanie dla urządzenia zgodnego z Google Cast, jest uprawniony do dochodzenia oraz wykonania we własnym imieniu wobec Użytkownika końcowego wszelkich praw firmy Lautsprecher Teufel, jakie wynikają z zapisów niniejszej umowy EULA wobec Użytkownika końcowego, ile postępowanie Użytkownika końcowego narusza prawa usługodawcy zewnętrznego. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy postępowanie użytkownika końcowego narusza prawa usługodawcy zewnętrznego do jego oprogramowania.

b) Google Cast for Audio

aa) Serwis Google Cast for Audio to rozwiązanie technologiczne na bazie programowej, które umożliwia urządzeniu zgodnemu z Google Cast bezprzewodowy dostęp do treści udostępnianych przez Google. Podczas instalacji tej technologii wymagana jest akceptacja zapisów Google Terms of Services (http://www.google.com/policies/terms/) oraz Google Privacy Policy (http://www.google.com/policies/privacy/). Bez jednoznacznej akceptacji zapisów powyższych Google Policies przez Użytkownika skorzystanie z tej technologii nie jest możliwe.

bb) O ile technologia Google Cast firmy Lautsprecher Teufel może zostać zainstalowana na urządzeniu zgodnym z Google Cast dodatkowo, Użytkownik może dokonać aktywacji w późniejszym terminie. W takim przypadku również wymagana jest akceptacja zapisów Google Terms of Services (http://www.google.com/policies/terms/) oraz Google Privacy Policy (http://www.google.com/policies/privacy/). Bez jednoznacznej akceptacji zapisów powyższych Google Policies przez Użytkownika skorzystanie z tej technologii nie jest możliwe.

cc) Serwis Google Cast for Audio korzysta poza oprogramowaniem, którego użycie ograniczone jest przez prawa ochronne Google Google lub podmiotów trzecich, także z oprogramowania Open Source, które podlega zapisom licencji Open Source. Bliższe informacje dostępne są pod linkiem https://support.google.com/googlecast/answer/6121012. Zgoda Użytkownika końcowego na korzystanie z serwisu Google Cast for Audio oznacza akceptację wymogów i ograniczeń przedmiotowej licencji Open Source.

b) StreamUnlimited Engineering GmbH

Urządzenie zgodne z Google Cast wyposażone jest w oprogramowanie firmy StreamUnlimited Engineering GmbH, Österreich (zwanej poniżej StreamUnlimited), które wymagane jest dla korzystania z serwisu Google Cast for Audio oraz w przyszłości ewentualnie także innych technologii i usług. W uzupełnieniu do warunków korzystania z oprogramowania na urządzeniu zgodnym z Google Cast obowiązują dla korzystania z oprogramowania firmy StreamUnlimited następujące warunki, które Użytkownik końcowy akceptuje z chwilą przystąpienia do użytkowania oprogramowania.

aa) Użytkownik końcowy uznaje, że każde użytkowanie licencjonowanego oprogramowania ograniczone jest do określonego serwera w chmurze. Wymogi dotyczące użytkowania zdefiniowane są w Best Practice dot. uwierzytelniania i korzystania z serwera (patrz poniżej).

bb) Przenoszenie oprogramowania firmy StreamUnlimited przez Użytkownika końcowego na inne urządzenie zgodne z Google Cast jest zabronione.

bb) Firma StreamUnlimited odrzuca w zakresie dopuszczalnym przez prawo stosowane wszelkie roszczenia gwarancyjne. Wyłączenie gwarancji obejmuje dorozumiane gwarancje wymaganej jakości, zdatności do określonego celu, naruszenia praw ochronnych osób trzecich oraz błędów wynikłych w toku użytkowania oprogramowania. Firma StreamUnlimited nie gwarantuje także, że użytkowanie licencjonowanego oprogramowania nie zostanie przerwane, że będzie przebiegać bezusterkowo lub że wszystkie błędy zostaną usunięte.

cc) Firma StreamUnlimited odrzuca wszelką odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek pośrednich lub bezpośrednich lub przypadkowych szkód lub też szkód następczych wynikłych z użytkowania licencjonowanego oprogramowania.

dd) Firma StreamUnlimited odrzuca wszelką odpowiedzialność z tytułu dostępności oraz bezawaryjnego działania funkcji Audio Service, jak Google Cast, chyba że zostanie wykazane, że firma StreamUnlimited działała w sposób umyślny lub rażąco niedbały.

ee) Użytkownik końcowy wyraża zgodę na to, by korzystanie przez niego z licencjonowanego oprogramowania firmy StreamUnlimited kontrolowane było w drodze protokołowania aktywności użytkownika na serwerze w chmurze, a także by firma Lautsprecher Teufel również mogła zgłaszać firmie StreamUnlimited przypadki niedopuszczalnego użytkowania oraz by firma Lautsprecher Teufel uprawniona była do przeniesienia na firmę StreamUnlimited wszelkich przysługujących jej praw do kontroli.

ff) Użytkownik końcowy ma świadomość, że pozwolenie na korzystanie z licencjonowanego oprogramowania może zostać w określonych warunkach cofnięte przez firmę StreamUnlimited. Warunki te określone są w Best Practice dot. uwierzytelniania i korzystania z serwera (patrz poniżej).

gg) Użytkownik końcowy uznaje, że projektant funkcji Audio Service, jak Google Inc., może unieważnić przydzielony klucz licencyjny niezależnie od zapisów niniejszej Umowy EULA oraz uzupełniających warunków korzystania firmy StreamUnlimited oraz że firma StreamUnlimited w żaden sposób nie może wpłynąć na tę decyzję. Użytkownik końcowy nie może pociągnąć firmy StreamUnlimited do odpowiedzialności z tytułu tego rodzaju przerw działania funkcji Audio Service, jak Google Cast.

hh) Użytkownik końcowy wyraża zgodę na to, by firma StreamUnlimited uprawniona była do dochodzenia przysługujących jej praw własności intelektualnej do licencjonowanego oprogramowania zgodnie z zapisami niniejszej Umowy EULA.

Best Practice dot. uwierzytelniania i korzystania z serwera

(i) Użytkownik końcowy uznaje, że licencjonowane oprogramowanie opracowane zostało przez firmę StreamUnlimited Engineering GmbH (zwaną poniżej StreamUnlimited) oraz że firma StreamUnlimited zorganizowała i obsługuje serwer w chmurze, który jest niezbędny dla zapewnienia dostępu do funkcji Audio Services.

(ii) Użytkownik końcowy uznaje, że każde korzystanie z licencjonowanego oprogramowania lub obsługiwanych funkcji muzycznych online (np. Google Cast) lub z każdej innej funkcji może wymagać przesyłu danych do serwera w chmurze, przy czym chodzi tutaj o platformę "Google App Engine", eksploatowaną i zarządzaną przez firmę Google, Inc., USA, lub też o podobny produkt, eksploatowany i zarządzany przez firmę zewnętrzną. Firma StreamUnlimited nie odpowiada za nieautoryzowany dostęp do serwera w chmurze oraz za przetworzone w związku z tym dane.

(iii) Użytkownik końcowy skorzystać z serwera w chmurze w ramach umowy abonenckiej przy użyciu urządzenia zgodnego z Google Cast lub w inny, dopuszczony przez firmę Lautsprecher Teufel sposób.

(iv) Wraz z akceptacją warunków niniejszej Umowy EULA oraz dodatkowych warunków korzystania firmy StreamUnlimited użytkownikowi końcowemu przyznane zostaje wyłączne, odwołalne, nieprzenoszalne, ograniczone prawo do korzystania z danego serwera w chmurze w zgodzie z warunkami Umowy EULA oraz dodatkowymi warunkami korzystania firmy StreamUnlimited wyłącznie w celu transmisji potokowej treści przy użyciu licencjonowanego oprogramowania oraz odpowiednich funkcji muzycznych online, tak jak jest ono zaimplementowane na urządzeniu zgodnym z Google Cast.

(v) Użytkownik końcowy uznaje, iż nie przysługują mu żadne prawa lub inne roszczenia do serwera w chmurze, danych, aplikacji, metod biznesowych lub ich elementów, ani też do żadnych treści przetwarzanych przy użyciu serwera w chmurze.

(vi) Uprawnienie użytkownika końcowego do korzystania z serwera w chmurze wygasa z chwilą przekazania prawa własności do licencjonowanego produktu.

(vii) Użytkownik końcowy uznaje, że firma StreamUnlimited jest uprawniona do kontroli przy użyciu stosownych środków zgodnego z prawem korzystania z licencjonowanego oprogramowania w celu wykrycia każdego niezgodnego z prawem lub w inny sposób nieprawidłowego korzystania z licencjonowanego oprogramowania (np. przeniesienia kopii licencjonowanego oprogramowania na nielicencjonowane urządzenie zgodne z Google Cast). Identyfikacja urządzenia zgodnego z Google Cast Użytkownika końcowego następuje przy tym przy użyciu zintegrowanego indywidualnego identyfikatora (token), na użycie którego do celów kontrolnych Użytkownik końcowy wyraża zgodę.

(viii) Urządzenie zgodne z Google Cast komunikuje podczas każdej operacji z serwerem w chmurze. Powoduje to wygenerowanie przez firmę StreamUnlimited określonych danych dla potrzeb uwierzytelnienia oraz kontroli zgodnego z prawem korzystania z licencjonowanego oprogramowania. Przedmiotowy proces przetwarzania danych nie narusza żadnych praw Użytkownika końcowego do dochowania poufności, ponieważ firma StreamUnlimited może powołać się podczas kontroli prawidłowego korzystania na swoje prawowite i dominujące interesy jako właściciel praw własności intelektualnej do licencjonowanego oprogramowania.

(ix) Z tego powodu Użytkownik końcowy uznaje, że korzystanie z licencjonowanego oprogramowania podlega podczas każdego korzystania z serwera w chmurze kontroli przez firmę StreamUnlimited, w ramach której przy każdym skorzystaniu z urządzenia zgodnego z Google Cast firma StreamUnlimited sporządza protokół zawierający adres MAC (Media-Access-Control), adres IP Użytkownika końcowego, znak towarowy, oznaczenie modelu oraz wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia zgodnego z Google Cast, numer identyfikacyjny oraz znacznik czasu skorzystania z serwera. Dzięki analizie tych danych firma StreamUnlimited może ustalić każde nadużycie licencjonowanego oprogramowania. Użytkownik końcowy uznaje, że firma StreamUnlimited uprawniona jest do przechowywania i przetwarzania danych dotyczących czynności kontrolnych oraz do ich analizowania w przypadku uzasadnionego podejrzenia nadużycia licencjonowanego oprogramowania. Firma StreamUnlimited jest ponadto uprawniona do przekazywania danych w anonimowym formacie do właściwego projektanta obsługiwanej przez licencjonowane oprogramowanie funkcji, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa przez Użytkownika końcowego.

(x) Użytkownik końcowy uznaje, że firma StreamUnlimited może odwołać udzielone prawo do korzystania z licencjonowanego oprogramowania, jeśli analiza kontrolowanych danych wskazuje na uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem korzystania z licencjonowanego oprogramowania. Użytkownik końcowy otrzyma w takim przypadku automatyczne powiadomienie wraz z poleceniem skontaktowania się z serwisem. Jeśli kontrola wykaże, że użytkownik końcowy jest uprawnionym użytkownikiem, serwis może dokonać ponownej aktywacji licencjonowanego produktu.

(xi) Użytkownik końcowy akceptuje, że firma StreamUnlimited jest za sprawą swoich praw własności intelektualnej do licencjonowanego oprogramowania oraz w odniesieniu do korzystania z licencjonowanego oprogramowania osobą bezpośrednio uprzywilejowaną w myśl zapisów niniejszej Umowy EULA oraz dodatkowych warunków korzystania firmy StreamUnlimited. Firma StreamUnlimited jest uprawniona do obrony praw do licencjonowanego oprogramowania oraz do dochodzenia bezpośrednio od Użytkownika końcowego wszelkich praw i roszczeń wynikłych z nadużycia licencjonowanego oprogramowania lub naruszenia zapisów niniejszej Umowy EULA lub dodatkowych warunków korzystania firmy StreamUnlimited.

8. Pozostałe zapisy stosowane

a) Poza niniejszą Umową EULA obowiązują w odniesieniu do korzystania z urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania przez Użytkownika końcowego zapisy dot. ochrony danych osobowych uzgodnionych pomiędzy firmą Lautsprecher Teufel i Użytkownikiem końcowym w odniesieniu do korzystania z urządzenia zgodnego z Google Cast oraz oprogramowania. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej Umowy EULA oraz zapisami dot. ochrony danych osobowych pierwszeństwo mają zapisy dot. ochrony danych osobowych.

b) Poza tym obowiązują Ogólne Warunki Handlowe firmy Lautsprecher Teufel. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami Ogólnych Warunków Handlowych oraz zapisami niniejszej Umowy EULA pierwszeństwo mają zapisy niniejszej Umowy EULA.

8. Prawo stosowane i właściwość miejscowa sądu

O ile Nabywca i/lub Użytkownik końcowy urządzenia zgodnego z Google Cast jest kupcem, zapisy Umowy EULA podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądem właściwym miejscowo jest w tym przypadku sąd w Berlinie.

O ile Nabywca i/lub Użytkownik końcowy urządzenia zgodnego z Google Cast nie jest kupcem, również obowiązuje prawo niemieckie, o ile zgodnie z zapisami prawa danego kraju, w którym zamieszkuje Nabywca i/lub Użytkownik końcowy urządzenia zgodnego z Google Cast, możliwe jest skuteczne uzgodnienie obowiązywania prawa obcego.

Download

04.03.2020
Na naszej stronie używamy plików cookies
Aby zaoferować Ci najlepszą możliwą obsługę i najbardziej dopasowane reklamy, używamy na naszej stronie funkcjonalne, analityczne i reklamowe pliki cookies oraz podobne technologie, które zostały udostępnione przez Teufel Audio lub osoby trzecie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies, gdzie możesz również konfigurować Twoje ustawienia plików cookies i wyrazić sprzeciw wobec ich stosowania. Poprzez kliknięcie na symbol X lub przez dalsze używanie tej strony internetowej (np. kliknięcie na link na tej stronie internetowej) zgadzasz się na używanie plików cookies.